ประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

ข้อเสนอความคิดเห็น

วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของนางอารีย์ รุ่งสว่าง

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ของนางอารีย์ รุ่งสว่าง

168 thoughts on “ประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.

Comments are closed.