อบรม หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของส่วนราชการสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี โดยมี คุณดำรงศักดิ์ ว่าวกำเนิน เป็นวิทยากรการอบรม

167 thoughts on “อบรม หลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

Comments are closed.