โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

เข้าระบบกรอกข้อมูลการลดใช้พลังงานอำเภอ

 

– กศน.อำเภอเมืองชัยนาท

– กศน.อำเภอมโนรมย์

– กศน.อำเภอวัดสิงห์

– กศน.อำเภอสรรพยา

– กศน.อำเภอสรรคบุรี

– กศน.อำเภอหันคา

– กศน.อำเภอหนองมะโมง

– กศน.อำเภอเนินขาม

วิธีการรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค
(ตามใบแจ้งหนี้)