คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS


คู่มือเสริมสร้างสมรร
ถนะด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยสำหรับ กศน.อำเภอ คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.