(9กพ66)ประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกบังคับและรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ประกาศสำนักงานส่งเสร

Read more

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราขการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more