(9กพ66)ประชุมคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราขการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ การเงิน บัญชี พัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more