ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

ประกาศไตรมาส 2

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more