ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรถนะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 จากเดิมกำหนดวันที่ 13 มกราคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีมาตราการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิท 19