ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)