ประวัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

 

บริบทและศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

                   ความเป็นมา

                           ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาทเดิมเรียกว่าการศึกษาผู้ใหญ่ในทุกรูปแบบในลักษณะกระจาย  การศึกษาสู่ชนบท โดยจัดในรูปแบบของโรงเรียนผู้ใหญ่ประจำที่โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่  ห้องสมุดประชาชน  โสตทัศศึกษา และโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  จัดการศึกษาด้านสายสามัญ  สายอาชีพ  ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเป็นลักษณะงานที่จังหวัดดำเนินการเองส่วนหนึ่ง  และกรมการศึกษานอกโรงเรียน ดำเนินการเองอีกส่วนหนึ่ง  โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของจังหวัด ลักษณะงานที่เป็นรูปแบบในการพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้แก่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  34  แรกเริ่มเป็นสาขาของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  41  จังหวัดอุทัยธานีต่อมายกฐานะเป็นโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2516 ทำหน้าที่ในการสอนวิชาชีพมี  8  สาขา สถานที่ทำการครั้งแรกใช้อาคารของโรงเรียนการช่างสตรีชัยนาท ต่อมาย้ายไปอาคารเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2516 โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่เดิมสังกัดกองส่งเสริมกรมอาชีวะ กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  โดยจอมพลถนอม  กิตติขจร  ได้โอนมาขึ้นกับกองศึกษาผู้ใหญ่  กรมสามัญศึกษา  และได้ประกาศจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่เป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อวันที่  24  มีนาคม  2522  เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบันลักษณะงานได้โอนงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งหมด  มารวมอยู่ในโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  34  ทั้งหมด  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2527

รายนามผู้บริหารโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  34

 1.   นายมงคล            ค่อยประเสริฐ                        พ.ศ. 2515-2516
 2.   นายชาตรี             อายุวัฒนะ                             พ.ศ. 2516-2517
 3.   นายสมใจ            ทองเรือง                               พ.ศ. 2517-2519
 4.   นายวิบูลย์            มานะเกษม                           พ.ศ. 2520-2527

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2527  โดยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดย นายชวน หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีนายเจือ  อาคาสุวรรณ  เป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท คนแรก  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาทเริ่มจากศูนย์ฯ จังหวัด 1 เมื่อพ.ศ. 2528 เลื่อนเป็น ศูนย์ฯ 2  เมื่อปีงบประมาณ  2529  และปัจจุบันเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท  โดยมีนายเจือ  อาคาสุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ  คนแรก  สถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาทเป็นเอกเทศ  โดยจัดสร้างจากเงินงบประมาณ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2529  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขาท่าพระ  หมู่ที่  4  ตำบล  เขาท่าพระ  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  (บริเวณเขาพลองด้านหลังสวนนกจังหวัดชัยนาท)  ในพื้นที่  40  ไร่  2  งาน  ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้  อาคารอำนวยการ  1  หลัง  หอประชุม 1 หลัง  อาคารฝึกงานวิชาชีพ  2  หลัง  อาคารพัสดุ  1  หลัง  อาคารโรงรถ   2  หลัง  บ้านพักครู  4  หลัง  ( 1 หลัง   2  ครอบครัว)   บ้านพักคนงาน  4  หลัง  (  1 หลัง  2  ครอบครัว )  ปัจจุบันอาคารฝึกงานวิชาชีพ  2  หลัง  เป็นอาคารของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองมีอาคารโรงจอดรถ 2 หลัง เป็นของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท  1  หลัง  ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชัยนาท  1  หลัง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท  เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  มีผลบังคับใช้ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากสถานศึกษา  เป็นหน่วยงานการศึกษา  มีชื่อ    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท  เรียกชื่อย่อว่า  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตั้งแต่วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.  2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4  ตำบลเขาท่าพระ  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  มีสถานศึกษาระดับอำเภอ  ในความรับผิดชอบ  จำนวน  8  แห่ง  คือ

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาทเรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอเมืองชัยนาท  ตั้งอยู่  อาคารโรงฝึกงาน  หมู่ที่  4  ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท
 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมโนรมย์ เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอมโนรมย์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  4  ถนนลำมาบชุมแสง  ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท
 3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัดสิงห์ เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอวัดสิงห์  ตั้งอยู่  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท
 4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรคบุรี  เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอสรรคบุรี  ตั้งอยู่  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท
 5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรรพยา เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอสรรพยา  ตั้งอยู่เลขที่  295/7  หมู่ที่  4  ตำบลสรรพยา  อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
 6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหันคา  เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอหันคา ตั้งอยู่  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท
 7.                      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเนินขาม  เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอเนินขาม  ตั้งอยู่อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 8.                      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองมะโมง  เรียกชื่อโดยย่อว่า  กศน.อำเภอหนองมะโมง  ตั้งอยู่อำเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท

                   ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

 

ตารางที่  1  แสดงทำเนียบผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท

 

ชื่อ-สกุล ระยะเวลา
นายเจือ อาคาสุวรรณ กันยายน  2528  –  กันยายน  2531
นายมงคล ค่อยประเสริฐ ตุลาคม  2531  –  กุมภาพันธ์  2533
นายบังอาจ บำรุงศรี กุมภาพันธ์  2533  –  ตุลาคม  2534
นายน้อย ทองประเสริฐ ตุลาคม  2534  –  กันยายน  2537
นายพิสัณห์ ปิ่นมาศ ตุลาคม  2537  –  พฤษภาคม  2539
นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา พฤษภาคม 2539  –  พฤศจิกายน  2540
นายนิพนธ์ ประภาวดี พฤศจิกายน  2540  –  พฤศจิกายน  2542
นายสุชัย อัมรางกูร พฤศจิกายน  2542  –  กันยายน  2544
นายคมกริบ ตลับทอง ตุลาคม  2544  –  ธันวาคม  2547
นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ธันวาคม  2547  –  พฤษภาคม  2549
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ พฤศจิกายน  2549  –   มีนาคม  2551

 

ตารางที่  2  แสดงทำเนียบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                     จังหวัดชัยนาท ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

 

ชื่อ-สกุล ระยะเวลา
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ มีนาคม  2551  –    ตุลาคม  2552
นายทวี สว่างมณี รักษาการในตำแหน่งตั้งแต่  ตุลาคม  2552 ถึง 16 ธันวาคม  2553
นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รักษาการในตำแหน่งตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2553  ถึง 30 พฤศจิกายน 2554
นายสถิตย์ ทองเหลา รักษาการในตำแหน่งตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
นายอนุชา พงษ์เกษม 1 ตุลาคม  2555  –  24 พฤศจิกายน 2557
นายเธียร เธียรถาวร 16 ตุลาคม 2557  –  ปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พ.ศ.  2551  มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551  ซึ่งส่งผลให้มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเกิดขึ้น  เป็นหน่วยงานในสังกัดเปลี่ยนเป็น  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและมีสถานภาพเป็นหน่วยงานการศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  โดยมีชื่อย่อว่า สำนักงาน  กศน.จังหวัด”  ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกตามความนัยมาตรา 25  แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  และมาตรา 4  แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดอำนาจหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด  ดังต่อไปนี้

 1.                  จัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
 2.                  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 3.                  วิเคราะห์  จัดตั้ง จัดสรร  เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
 4.                  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
 5.                  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามที่กฎหมายกำหนด
 6.                  ส่งเสริม  สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา
 7.                  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
 8.                  ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 9.                  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 10.                  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
 11.                  ส่งเสริม  สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  อันเนื่องมากจากพระราชดำริ  งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
 12.                  กำกับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
 13.                  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                   ภายใต้อำนาจหน้าที่ดังกล่าว  สำนักงาน กศน.  จึงได้ออกแบบโครงสร้างรองรับจาก

กลุ่มภารกิจภายใต้คำว่า  กลุ่ม  จำแนกไปสู่กลุ่มงาน และงานตามลำดับ โดยแต่ละงานจะแสดงภาระงานให้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดหวังจากการปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยและ

จัดโครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงานออกเป็น  7  กลุ่มได้แก่

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
 6. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 7. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้านบุคลากร

                           สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท  มีบุคลากรทั้งหมด  158   คน    โดยแยกตามตำแหน่งดังนี้

 1. ข้าราชการครู                                  จำนวน                   18            คน
 2. ข้าราชการพลเรือน                       จำนวน                       4           คน
 3. ลูกจ้างประจำ                                 จำนวน                   13           คน
 4. นักวิชาการ                                     จำนวน                   10            คน
 5. ครู กศน.ตำบล                               จำนวน                   52           คน
 6. ครูอาสาฯ                                        จำนวน                  13           คน
 7. ครูศูนย์การเรียนชุมชน                จำนวน                     22           คน
 8. ครูผู้สอนคนพิการ                         จำนวน                   16            คน
 9. อัตราจ้าง(บรรณารักษ์)                 จำนวน                     10           คน