บุคลากร

 

นางสาวฤทัย สามารถ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

นางสาวมนทญา  มีจันทร์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท

นางสาวสุจิตรา  พิพัฒน์สำราญ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมโนรมย์

นายสำรวย  สังขจร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวัดสิงห์

นายพรหมมินทร์  พานิช
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรพยา

นางคำนึง  อุยตระกูล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรคบุรี

นางอุษา  สุขเกษม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา

นางสาววิราภรณ์  ชะม้อย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง

นางอุษา  สุขเกษม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินขาม

นายชัยชนะ  เร่งเทียน
นักวิชาการศึกษา

นางภัคธีมา  ชื่นจิตร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐธยาน์  เล็กเจริญศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวโรจนี  อังกุรโภคี
นักวิชาการศึกษา

นายชวิน  โพธิ์กระจ่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพจนีย์  ปรีชาจารย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวอาภร  จิตรักนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวปานฤทัย  ทับทิมงาม
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวธัญญ์รวี  พรเจริญภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุวัฒน์  มะลินิน
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสไบแพร  แสนคำ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวสมาพร  ตันศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย  พิลา
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นางสาวกนกนันท์  บุญครอบ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายจิระพี  ปรีชาจารย์
พนักงานจ้างเหมา

นายดม  เลาหา
พนักงานจ้างเหมา

นายรุ่งศิชัย  พิมพา
พนักงานจ้างเหมา