จำนวนนักศึกษา

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 101 237 414 752
2 อำเภอมโนรมย์ 67 175 273 515
3 อำเภอวัดสิงห์ 84 261 347 692
4 อำเภอสรรพยา 64 121 283 468
5 อำเภอสรรคบุรี 61 178 383 622
6 อำเภอหันคา 24 286 405 715
7 อำเภอหนองมะโมง 42 138 291 471
8 อำเภอเนินขาม 33 137 220 390
รวม 476 1,533 2,616 4,625

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ กศน.อำเภอ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 109 289 400 798
2 อำเภอมโนรมย์ 80 186 249 515
3 อำเภอวัดสิงห์ 61 257 389 707
4 อำเภอสรรพยา 45 119 278 442
5 อำเภอสรรคบุรี 59 190 414 663
6 อำเภอหันคา 27 308 451 786
7 อำเภอหนองมะโมง 31 149 280 460
8 อำเภอเนินขาม 39 141 214 394
รวม 451 1,639 2,675 4,765

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 75 221 278 574
2 อำเภอมโนรมย์ 31 157 224 412
3 อำเภอวัดสิงห์ 49 197 338 584
4 อำเภอสรรพยา 20 114 196 330
5 อำเภอสรรคบุรี 45 151 327 523
6 อำเภอหันคา 29 211 398 638
7 อำเภอหนองมะโมง 18 129 199 346
8 อำเภอเนินขาม 33 122 203 358
รวม 300 1,302 2,163 3,765

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย รวม
1 จังหวัดชัยนาท            
2 อำเภอเมืองชัยนาท   118 295 347   760
3 เมตตาอุปถัมภ์            
4 อำเภอมโนรมย์   42 192 286   520
5 อำเภอวัดสิงห์   83 261 463   807
6 อำเภอสรรพยา   21 159 256   436
7 อำเภอสรรคบุรี   71 229 440   740
8 อำเภอหันคา   34 282 529   845
9 อำเภอหนองมะโมง   18 171 269   458
10 อำเภอเนินขาม   34 148 261   443
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์            
รวม   421 1,737 2,851   5,009

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย รวม
1 จังหวัดชัยนาท            
2 อำเภอเมืองชัยนาท   160 304 353   817
3 เมตตาอุปถัมภ์            
4 อำเภอมโนรมย์   42 186 289   517
5 อำเภอวัดสิงห์   98 285 449   832
6 อำเภอสรรพยา   32 170 290   492
7 อำเภอสรรคบุรี   70 235 444   749
8 อำเภอหันคา   34 293 533   860
9 อำเภอหนองมะโมง   24 183 264   471
10 อำเภอเนินขาม   22 163 286   471
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์            
รวม   482 1,819 2,908   5,209

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม

1

อำเภอเมืองชัยนาท 191 303 330 824

2

อำเภอมโนรมย์ 39 186 263

488

3

อำเภอวัดสิงห์ 83 281 471

835

4

อำเภอสรรพยา 36 178 291

505

5

อำเภอสรรคบุรี 38 202 395

635

6 อำเภอหันคา 31 292 500

823

7

อำเภอหนองมะโมง 23 168 275

466

8 อำเภอเนินขาม 23 176 277

476

รวม 464 1,786 2,802

5,052

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท   133 317 432   882
2 อำเภอมโนรมย์   40 238 327   605
3 อำเภอวัดสิงห์   62 298 472   832
4 อำเภอสรรพยา   29 169 310   508
5 อำเภอสรรคบุรี   39 219 372   630
6 อำเภอหันคา   38 353 491   882
7 อำเภอหนองมะโมง   36 139 256   431
8 อำเภอเนินขาม   43 190 282   515
รวม   420 1,923 2,942   5,285

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 166 322 397 885
2 อำเภอมโนรมย์ 33 239 329 601
3 อำเภอวัดสิงห์ 92 297 444 833
4 อำเภอสรรพยา 26 149 297 472
5 อำเภอสรรคบุรี 56 211 352 619
6 อำเภอหันคา 32 318 474 824
7 อำเภอหนองมะโมง 34 144 270 448
8 อำเภอเนินขาม 30 200 285 515
รวม 469 1,880 2,848 5,197

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 133 319 432 884
2 อำเภอมโนรมย์ 40 242 328 610
3 อำเภอวัดสิงห์ 66 349 534 949
4 อำเภอสรรพยา 28 173 307 508
5 อำเภอสรรคบุรี 61 224 363 648
6 อำเภอหันคา 38 353 491 882
7 อำเภอหนองมะโมง 36 139 260 435
8 อำเภอเนินขาม 31 192 272 495
รวม 433 1,991 2,987 5,411

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 101 357 485 943
2 อำเภอมโนรมย์ 44 239 336 619
3 อำเภอวัดสิงห์ 103 352 556 1,011
4 อำเภอสรรพยา 31 170 305 506
5 อำเภอสรรคบุรี 62 237 354 653
6 อำเภอหันคา 36 355 459 850
7 อำเภอหนองมะโมง 38 150 243 431
8 อำเภอเนินขาม 30 192 269 491
รวม 445 2,052 3,007 5,504

 

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 83 383 547 1,013
2 อำเภอมโนรมย์ 52 278 387 717
3 อำเภอวัดสิงห์ 79 375 559 1,013
4 อำเภอสรรพยา 32 185 299 516
5 อำเภอสรรคบุรี 50 298 460 808
6 อำเภอหันคา 35 392 474 901
7 อำเภอหนองมะโมง 36 150 272 458
8 อำเภอเนินขาม 41 168 277 486
รวม 408 2,229 3,275 5,912

 

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 82 366 560 1,008
2 อำเภอมโนรมย์ 42 263 384 689
3 อำเภอวัดสิงห์ 79 390 581 1,050
4 อำเภอสรรพยา 18 155 295 468
5 อำเภอสรรคบุรี 33 294 459 786
6 อำเภอหันคา 35 376 450 861
7 อำเภอหนองมะโมง 25 151 269 445
8 อำเภอเนินขาม 66 156 263 485
รวม 380 2,151 3,261 5,792