บุคลากร

นายนิรัช สามัคคี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

 

นายวันชัย น้อยสุข
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมโนรมย์
นายสำรวย สังขจร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวัดสิงห์ นายพรหมมินทร์ พานิช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรพยา นายสุกฤษฏิ์ นาคคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรคบุรี นางอุษา กุลสราวุธ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา นางสาววิราภรณ์ ชะม้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง นางนฤมล อันตะริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัยชนะ เร่งเทียน นักวิชาการศึกษา นางภัคธีมา ชื่นจิร์ นักวิชาการการเงินและบัญชี นางสาวณัฐธยาน์ คล้ายจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวโรจนี อังกุรโภคี นักวิชาการศึกษา นางสาวพจนีย์ ปรีชาจารย์ นักวิชาการศึกษา นายชวิน โพธิ์กระจ่าง นักจัดการงานทั่วไป นางสาวอาภร จิตรักนา นักวิชาการการเงินและบัญชี นายณัฐวุฒิ เธียรถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศิรินทิพย์ อินทร์เทศ นักวิชาการพัสดุ นางสาวสมาพร ตันศิริ เจ้าพนักงานธุรการ