จำนวนนักศึกษา

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 101 357 485 943
2 อำเภอมโนรมย์ 44 239 336 619
3 อำเภอวัดสิงห์ 103 352 556 1,011
4 อำเภอสรรพยา 31 170 305 506
5 อำเภอสรรคบุรี 62 237 354 653
6 อำเภอหันคา 36 355 459 850
7 อำเภอหนองมะโมง 38 150 243 431
8 อำเภอเนินขาม 30 192 269 491
รวม 445 2,052 3,007 5,504

 

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 83 383 547 1,013
2 อำเภอมโนรมย์ 52 278 387 717
3 อำเภอวัดสิงห์ 79 375 559 1,013
4 อำเภอสรรพยา 32 185 299 516
5 อำเภอสรรคบุรี 50 298 460 808
6 อำเภอหันคา 35 392 474 901
7 อำเภอหนองมะโมง 36 150 272 458
8 อำเภอเนินขาม 41 168 277 486
รวม 408 2,229 3,275 5,912

 

สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559

สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ที่ กศน.อำเภอ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 อำเภอเมืองชัยนาท 82 366 560 1,008
2 อำเภอมโนรมย์ 42 263 384 689
3 อำเภอวัดสิงห์ 79 390 581 1,050
4 อำเภอสรรพยา 18 155 295 468
5 อำเภอสรรคบุรี 33 294 459 786
6 อำเภอหันคา 35 376 450 861
7 อำเภอหนองมะโมง 25 151 269 445
8 อำเภอเนินขาม 66 156 263 485
รวม 380 2,151 3,261 5,792