บุคลากร

 

นายนิรัช  สามัคคี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

นายวันชัย น้อยสุข
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมโนรมย์

นายสำรวย สังขจร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวัดสิงห์

นายสุกฤษฏิ์ นาคคำ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรคบุรี

นายพรหมมินทร์ พานิช
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรพยา

นางอุษา กุลสราวุธ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา

นางสาววิราภรณ์ ชะม้อย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง

นางสาวปนัดดา แอบเกษม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินขาม

นางนฤมล  อันตะริกานนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายชัยชนะ  เร่งเทียน
นักวิชาการศึกษา

นางภัคธีมา  ชื่นจิตร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐธยาน์  คล้ายจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวโรจนี  อังกุรโภคี
นักวิชาการศึกษา

นายชวิน  โพธิ์กระจ่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพจนีย์  ปรีชาจารย์
นักวิชาการศึกษา

นายณัฐวุฒิ  เธียรถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาภร  จิตรักนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินทิพย์ อินทร์เทศ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสมาพร  ตันศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์  เรืองวงษ์
พนักงานพิมพ์  ส.3

นายบุญเทียม  เมืองช้าง
พนักงานขับรถยนต์

นายสมพร  ปรีชาจารย์
พนักงานขับรถยนต์

นายจิระพี  ปรีชาจารย์
พนักงานขับรถยนต์เคลื่อนที่

นางสาวลักษมี  สวัสดิมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสุนันพร  จันทร์ปุย
พนักงานบริการ

นายดม  เลาหา
ยามรักษาความปลอดภัย

นายรุ่งศิชัย  พิมพา
ยามรักษาความปลอดภัย