แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มหนังสือนำส่งพร้อมรายละเอียดแนบเบิกค่าใช้จ่าย

แบบฟอร์มหนังสือนำส่งพร้อมรายละเอียดแนบเบิกค่าใช้จ่าย

–  การเดินทางไปราชการ
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง บรรณารักษ์
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ห้องสมุดเคลื่อนที่)
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริการ
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครู ปวช.
–  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครู ศรช.

แบบประเมินข้าราชการ

–  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)
–  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา)
–  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา)
–  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานนิเทศการศึกษา)

–  บุคลากรทางการศึกษา
–  ลูกจ้างประจำ
–  แบบรายงานวันลาข้าราชการ
–  แบบฟอร์มประวัติเลื่อนเงินเดือน
–  แบบประเมินของผู้บริหาร
–  สมุดความดี
–  แบบฟอร์มข้อมูลสังเขป กศน.ตำบล
–  แบบประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
–  ตัวชี้วัดข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
–  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน
–  แบบสรุปการประเมินข้าราชการพลเรือน

ตัวชี้วัดและแบบประเมินพนักงานราชการ


–  แบบประเมินพนักงานราชการ ส่วนที่ 2 และ 3
–  สรุปผลการประเมินพนักงานราชการบนสำนักงาน

แบบประเมินจ้างเหมาบริการ

แบบคำร้อง
–  ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
–  แบบคำร้องขอย้ายของพนักงานราชการ
–  แบบคำร้องขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

แบบเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ
–  แบบเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
–  แบบเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
–  แบบเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

–  แบบเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

แบบรายงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
–  แบบรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
–  แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่ศึกษาอยุ่นอกระบบ

แบบรายงานการบันทึกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
–  แบบรายงานการบันทึกผู้ประสบความสำเร็จโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนcntlibrary

แบบฟอร์มอื่นๆ
–  แบบขอมีบัตรประจำตัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2542 [บำนาญ]
–  แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานราชการ-ชั่วคราว
–  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
–  แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
–  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
–  แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
–  แบบใบลาพักผ่อน
–  แบบใบลาอุปสมบท
–  แบบคำขอหนังสือรับรอง
–  แบบใบยกเลิกวันลา
–  แบบแบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน ตามโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน

–  แบบติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557
–  แบบฟอร์มค่าดำเนินการสอบปลายภาคเรียน
–  แบบรายงานผู้ไม่รู้หนังสือ
–  ต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา
–  แบบสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
–  รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน / บ้านหนังสืออัจฉริย
–  แบบประเมินมาตรฐาน กศน. ตำบล 1
–  แบบประเมินมาตรฐาน กศน. ตำบล 2 3
–  แบบสำรวจการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ในกศน.ตำบล
–  บันทึกรับรองเงินเดือน-รับรองเงินคงเหลือย้อยหลัง 3 เดือน
–  หนังสือมอบอำนาจ
–  หนังสือมอบอำนาจ 1
–  ฟอร์มเกียรติบัตร เพื่อใช้มอบผู้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ
–  แบบลงรายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรมบุคคลภายนอก
–  แบบลงรายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรมนักศึกษา กศน.
–  แบบรายชื่อนักศึกษาพักค้างคืน