บุคลากร

 

นายนิรัช  สามัคคี
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

พ.อ.ท.นิพนธ์  เพ็ชรใส
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

นางสาวมนทญา  มีจันทร์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท

นายวันชัย  น้อยสุข
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมโนรมย์

นายสำรวย  สังขจร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวัดสิงห์

นายพรหมมินทร์  พานิช
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรพยา

นางคำนึง  อุยตระกูล
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสรรคบุรี

นางอุษา  กุลสราวุธ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหันคา

นางสาววิราภรณ์  ชะม้อย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองมะโมง

นางสาวปนัดดา  แอบเกษม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเนินขาม

นายชัยชนะ  เร่งเทียน
นักวิชาการศึกษา

นางภัคธีมา  ชื่นจิตร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐธยาน์  เล็กเจริญศรี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวโรจนี  อังกุรโภคี
นักวิชาการศึกษา

นายชวิน  โพธิ์กระจ่าง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพจนีย์  ปรีชาจารย์
นักวิชาการศึกษา

นายณัฐวุฒิ  เธียรถาวร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาภร  จิตรักนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวศิรินทิพย์ อินทร์เทศ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสมาพร  ตันศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์  เรืองวงษ์
พนักงานพิมพ์  ส.3

นายสมพร  ปรีชาจารย์
พนักงานขับรถยนต์

นายจิระพี  ปรีชาจารย์
พนักงานขับรถยนต์เคลื่อนที่

นายดม  เลาหา
ยามรักษาความปลอดภัย

นายรุ่งศิชัย  พิมพา
ยามรักษาความปลอดภัย