จำนวนบุคลากร

หมายเหตุ  ลูกจ้างประจำ    กศน.จังหวัด

–  พนักงานขับรถจังหวัด   3  อัตรา  นายบุญเทียม /นายธวัชชัย ปฏิบัติที่จังหวัด /  นายสวรรค์ฯ  ปฏิบัติที่ กศน.เมืองชัยนาท

       กศน.อำเภอ

–  นายประสิทธิ์ฯ  ตำแหน่ง อยู่ กศน.เมืองชัยนาท  (ปฏิบัติที่จังหวัด)

–  นายชัยสิทธิ  แตงฉ่ำ ตำแหน่งอยู่ กศน.อ.สรรพยา  (แต่มาปฏิบัติ จังหวัด อังคาร – พฤหัสบดี)

–  นายสมพร ปรีชาจารย์ ตำแหน่งอยู่ กศน.อำเภอวัดสิงห์  (ปฏิบัติที่จังหวัด)

–  นายประเทือง  อุตมะ ตำแห่งอยู่ กศน.อำเภอหันคา (ปฏิบัติที่จังหวัด)