การจัดทำข้อเสนอการพัฒนากฏหมายการศึกษาและกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การจัดทำข้อเสนอการพั

Read more

กศน.อำเภอหันคา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาคและแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.อำเภอหันคา จัดโค

Read more

กศน.อำเภอวัดสิงห์ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน อบรมให้ความรู้ ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กศน.อำเภอวัดสิงห์ จั

Read more

กศน.อำเภอเนินขาม จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่าในใจคน หลักสูตร ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

กศน.อำเภอเนินขาม จัด

Read more